29 EKIM
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!...

AYYILDIZ TIM SIBER ORDUSU TARAFINDAN

HACKLENDINIZ!..

Türk'le
Dost OL Düşman olma!

Mazluma bu dünyayı Cehennem eyleyenlere
Bizde bu dünyayı dar ederiz ederiz!...

29 EKİM
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!...

Zulmün OLDUGU HER YERDEYIZ
HADDINIZI BILIN!...

29. October
happy republic day...

Where cruel, we're there
Be Yourself!...

29 EKIM
CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!...

NE MUTLU TÜRK'ÜM
DIYENE
!..

NE MUTLU TÜRK'ÜM
DİYENE
!..

AYYILDIZ TIM SIBER ORDUSU TARAFINDAN

HACKLENDINIZ!..

Türk'le
Dost Ol Düşman olma
!...| LEDUN ABDAL | KEREM ŞAH NOYAN |

| KILIÇARSLAN |

|-57.ALAY-|

K0M BU AYYILDIZ T0M?
Ayy1ld1z Tim 2002 y1l1nda kurulmu_ olup, Türkiye ye kar_1 internet üzerinden kar_1t güçler taraf1ndan yap1lan ve yap1lacak olan siber sald1r1lara kar_1 gönüllü olarak lobi faaliyeti sürdüren bir organizasyondur. Ayy1ld1z Tim bu faaliyetlerinde, özellikle ülkemizi hedef alan ülke ve unsurlar1 belirleyerek, planlanan veya yap1lacak olan herhangi bir sald1r1ya kar_1 cevap vermeyi kendine görev edinmi_tir. Kurulu_ amac1m1z1n en önemli unsuru Devletçilik olmu_tur. Ülkemizin kurumlar1na, devlet adamlar1na, manevi deerlerimize yap1lan sayg1s1zl1klar1 ülkemizin bütünlüüne yap1lan bir sald1r1 olarak görürüz ve ona göre ad1mlar1m1z1 belirleriz. Ba_ta 0stihbarat Birimlerimiz olmak üzere, Emniyet te_kilat1m1za, Askeri ordumuza kar_1 yap1lm1_ olan herhangi bir hareketi kabullenmemiz mümkün deildir. Ayy1ld1z Tim birlik ve beraberlik yanl1s1 olarak varl11n1 sürdürerek, 1rkç1l1ktan uzak, Edirneden Karsa kadar ülkemizi seven herkesi tek bir çat1 alt1nda birle_tirmeyi amaçlamaktad1r.

WHO IS THIS AYYILDIZ T0M?
Ayy1ld1z Tim was established in 2002, against Turkey on the internet and which will be made by the opposing forces as a volunteer is an organization against cyber attacks continue lobbying. Ayy1ld1z Tim will determine our target countries, especially countries and elements in these activities to respond to any attack against the planned and has taken on the task to be done. The most important element of our goal has been the establishment Statism. State institutions of our country to the man, we see that as an attack on the integrity of our country are disrespectful of our moral values, and we set our steps accordingly. Particularly our security organizations, including our intelligence agencies, we accept any movement made against our military army is not possible. Ayy1ld1z Tim and continued its existence as pro-union solidarity, everyone loves our country so far away from Edirne to Kars racism aims to combine under one roof.